Đề nghị các anh hạ súng xuống để hưởng sự khoan hồng của sức khoẻ